รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส 

ประชาสัมพันธ์


รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส

1. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ (แผนภาพที่ 1)
    - ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งออก 206 ลำ ตรวจจริง 129 ลำ คิดเป็น 62.62%
    - ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งเข้า 150 ลำ ตรวจจริง 149 ลำ คิดเป็น 99.33%
    - ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งออก 6 ลำ ตรวจจริง 6 ลำ คิดเป็น 100.00%
    - ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า 6 ลำ ตรวจจริง 6 ลำ คิดเป็น 100.00%

2. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ (แผนภาพที่ 2)
    - ขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส แจ้งเข้า 150 ลำ ตรวจจริง 66 ลำ คิดเป็น 44.00%
    - ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งเข้า 6 ลำ ตรวจจริง 6 ลำ คิดเป็น 100.00%

3. ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2560 (แผนภาพที่ 3)
 
  - รายงานปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งกับศูนย์ฯนราธิวาส ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!