หารือร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามไทย พ.ศ. 2564

 กุ้งก้ามกราม


หารือร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามไทย พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุม
หารือร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามไทย พ.ศ. 2564 

กรมประมงได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งได้กำหนด ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้านสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และด้านการตลาด โดยด้านการตลาดมีแผนจัดทำแบรนด์สินค้า
กุ้งก้ามกรามไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ จดจำภาพลักษณ์แหล่งกำเนิดสินค้ากุ้งก้ามกรามของไทยที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้ากุ้งก้ามกรามไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ร่างกำหนดระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามไทย เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมงและผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กุ้งก้ามกราม

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland111tech2@gmail.com   0 2562 0600-15   แฟนเพจ