ส่งเสริมอาชีพ และให้คำแนะนำในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ของกลุ่ม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ส่งเสริมอาชีพ และให้คำแนะนำในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ของกลุ่ม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง ส่งเสริมอาชีพ และให้คำแนะนำในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ของกลุ่ม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง..คลิก

    วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวชยพร ทิพศรีมงคล คงวุฒิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการและนายอรรถพล สุดสะอาด ลงพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามของผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisheries Co-ordinator : FC) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเชียรใหญ่ นายอดิเรก กาฬสิงห์ ประมงอำเภอเชียรใหญ่ ในการให้ความรู้ และให้คำแนะนำการจัดสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด แก่กลุ่ม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง หมู่ 5 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธีระพงค์ ลิ่มสกุล ประธานของคณะกรรมการกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลุ่มน้ำปากพนัง นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เยี่ยมชมความคืบหน้าในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ทั้งในด้านโครงสร้างอาคารโรงเพาะฟัก และวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการจัดเตรียมพ่อแม่ปลา โดยกิจกรรมจัดสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าแล้วประมาณ 80 % โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มีบทบาทในการร่วมเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำ ในการเตรียมระบบเพาะฟักไข่ปลานิล โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน และการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เช่น กระชังสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล กระชังสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล ฮอร์โมน แบะสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ดีของกรมประมง ปลานิลจิตรลดา 3 และปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 เพื่อมอบให้กลุ่มฯ นำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมวางแผนการบริหารจัดการบ่อดิน เพื่อใช้ในการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด และ ปลาหมอ เป็นต้น และ เตรียมปรับปรุงบ่อดิน เพื่อใช้เป็นบ่ออนุบาลลูกพันธุ์ปลาที่เพาะฟักจากชุด เพาะฟักเคลื่อนที่ Mobile Hatchery ของกลุ่มฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น เช่น ผำ แหนแดง และขี้เค้กปาล์ม ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่ม ผลิต ผำ และ แหนแดงได้แล้ว และนำมาเป็นอาหารลดต้นทุนให้กับปลากินพืชชนิดต่างๆ เป็นประจำ และประธานกลุ่มฯ ยังได้มีการการแผนด้านตลาด เช่นการจำหน่ายผลผลิตปลานิลเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่อำเภอที่อยู่ไกลจากอำเภอเชียรใหญ่ เช่นอำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าในอำเภอที่อยู่ไกล มีความต้องการผลผลิตปลานิลสูงกว่าตลาดภายในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการผลิต และปัญหาการตลาด ร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้บริโภค การจัดการการเพาะเลี้ยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่มีคุณภาพ และมีผลผลิตอย่างต่อเนื่องนั้น ศูนย์ฯ ได้เสนอแนะให้ กลุ่มฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ของกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริง ในการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช เพื่อเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ จะได้นำความรู้ ความชำนาญ กลับมาปฏิบัติในการบริการจัดการฟาร์ม ต่อไป ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ มีแผนจะ ไปร่วมศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติจริงกับศูนย์ฯ ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ และมีแผนในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ชุดแรก ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • มาตรา 9 (8) สขร 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) มาตรา 9 (8) สขร 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)  จำนวนผู้อ่าน 127  ส่งเสริมอาชีพ และให้คำแนะนำในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ของกลุ่ม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง ส่งเสริมอาชีพ และให้คำแนะนำในการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ของกลุ่ม องค์กรชุมชนป... จำนวนผู้อ่าน 115 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย  จำนวนผู้อ่าน 109 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปลาดุก กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปลาดุก  จำนวนผู้อ่าน 84 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย  จำนวนผู้อ่าน 72 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอ) กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอ)  จำนวนผู้อ่าน 66 ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้อบรม หลักสูตร  ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้อบรม หลักสูตร   จำนวนผู้อ่าน 60 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด  จำนวนผู้อ่าน 46 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปลาหมอ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปลาหมอ  จำนวนผู้อ่าน 43  ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์  จำนวนผู้อ่าน 42


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียด ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  email  nakhonsri_fish@yahoo.com  โทรศัพท์ 075-845-183  FAX 075-845-183  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6