คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-10-30  |   ข่าววันที่: 2020-10-30 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

     กิจกรรม "คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ" ดำเนินการร่วมกันด้วยความสมัครใจระหว่างกรมประมง กับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคม กลุ่มประมงท้องถิ่น พี่น้องชาวประมง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงมีจิตสำนึกในการทำประมงด้วยความรับผิดชอบ มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้ประโยชน์ก่อนระยะหรือวัยอันควร อันเป็นการทำลาย ตัดตอนวงจรชีวิตของปูทะเล อันก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้ประโยชน์จนทดแทนที่ไม่ทัน (recruitment overfishing) ตามธรรมชาติได้ โดยใช้กระบวนการสร้างจิตสำนึก ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมของชาวประมง ในการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเล ไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามธรรมชาติ ภายใต้หลักที่ว่า ทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนที่ได้ (renewable resources) ธรรมชาติจะฟูมฟักฟื้นฟูตัวเองได้ในแหล่งธรรมชาติ ภายใต้ระบบนิเวศของแหล่งประมงที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

           การปล่อยปูไข่นอกกระดองที่ชาวประมงจับได้ลงสู่ทะเล เป็นการเปิดโอกาสให้ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดอง ซึ่งเป็นไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์พร้อมที่จะฟักเป็นลูกปูได้หลายแสนตัว ได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีคุณค่าในแหล่งประมง เป็นแหล่งอาหารที่สร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้ที่ยั่งยืนในการทำประมงปูทะเลให้แก่ชาวประมงอย่างไม่สิ้นสุด ตราบเท่าที่ชาวประมงยังคง “ปล่อยหนึ่งเกิดแสน คืนแม่ปูไข่นอกกระดองลงสู่ทะเลทุกครั้งที่จับได้” กรมประมง ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำนึกรักษ์ปูทะเลอย่างต่อเนื่องร่วมกันต่อไป ภายใต้กรอบการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย เพื่อให้อาชีพประมงมั่นคง ชาวประมงมั่งคั่ง ทรัพยากรยั่งยืน สืบไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900