แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง) 

เผยแพร่ข้อมูล

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 3 ครั้ง
 

  งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,254)  ปล่อยกบลงนา.. (1,046) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (961) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (920) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (725) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (709) ประวัติศูนย์ .. (705) ส่งมอบพันธุ์ปลาหมอพันธ์ุชุมพร1(ศพก.).. (680) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (676) ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา (CITES) ครั้งที่ 2.. (673) ขั้นตอนการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน.. (671) การศึกษาดูงาน โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื่นที่ปลูกข้าว ที่ จ.กำแพงเพชร.. (655) ส่งมอบพันธุ์กบนา ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (637) วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ปี 2560.. (601) ภารกิจศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง.. (597) คู่มือการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการมาตรฐานสินค้าเกษตร (E-book) .. (582) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (576) ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา (CITES) .. (539) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบระมาณ.. (524) การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่ขึ้นบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 3.. (523)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140