ผลงานวิชาการของผู้ผ่านการประเมินประเภทวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ผลงานวิชาการของผู้ผ่านการประเมินประเภทวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลงานผู้ผ่านการประเมินประเภทวิชาการ


ผลงานผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

     ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการประเมิน         

                                         

ชื่อผลงาน

นางสาวอมรรัตน์ อาวรธรรม

แนวทางการจัดทำรายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาค

กรมประมง

หน้าที่ 1-46       หน้าที่ 46-85

นางสาวพันธุ์ศุภา เดชารักษ์

1. การวิเคราะห์ฟลูออโรควิโนโลนในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamai)

โดย Ultra High Performance Liquid Chromatography - Tendem 

Mass Spectrometry

2. การลดปริมาณจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง       

นายไกรศักดิ์ ไชยมีสุข

1. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus 

albacares) แช่งแข็ง ระหว่างการละลาย

2. การตรวจติตดามแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง

 

 


 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  4,593   การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  976  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  957  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   528  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  467  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   398  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   359  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   292  มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ   181  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ