การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบัติการ และมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบัติการ และมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่...


 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ที่ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเลขที่

ประกาศกรมประมง

เค้าโครงผลงาน

และข้อเสนอ

แนวคิด

แจ้งเวียนหน่วยงาน

กำหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่

(หากตรงกับวันหยุดราชการ

ให้เสนอผลงานภายในวันทำการถัดไป)

             
18.นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 1323 8 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
17.นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ 1291 8 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
16.นางวิรงรอง เลิศประเสริฐ นักวิชาการประมงชำนาญการ 1231 8 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
15. นางสาวอุบลรัตน์ ลิ้มทิพย์สุนทร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 1868 8 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
14. นางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงชำนาญการ 553 4 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
13. นางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก นักวิชาการประมงชำนาญการ 552 4 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
12. นางสาวจิตราพร บำเรอรวย นักวิชาการประมงชำนาญการ 486 4 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
11. นายสิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ นักวิชาการประมงชำนาญการ 395 4 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 3 กุมภาพันธ์ 2566
10. นางอัจฉรีย์  วุฒิสุทธิเมธาวี นักวิชาการประมงชำนาญการ 2254 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มกราคม 2566
9. นายภาวาส  โครตพงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ 2062 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มกราคม 2566
8. นางกาญจนา  จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 1933 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มกราคม 2566
7. นางสมพร  กันธิยัวงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 917 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มกราคม 2566
6. นางสาวรักชนก  ตาตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 878 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มกราคม 2566
5. นายเจนณรงค์  วรรณอุบล นักวิชาการประมงชำนาญการ 499 25 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มกราคม 2566
4. นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงชำนาญการ 409 11 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มกราคม 2566
3. นายปานปณัณท์  วรนุช นักวิชาการประมงชำนาญการ 833     13  มิถุนายน  2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ธันวาคม  2565
2. นายโกศล สมัครสมาน นักวิชาการประมงชำนาญการ 2955

ฉบับแก้ไขวันที่

20 มิถุนายน 2565

มีผลตามประกาศฉบับเดิม

(3 พฤษภาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 2 พฤศจิกายน 2565
1. นางสาวอรุณี  มานะกล้า นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 2146     30 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 29 กันยายน 2565

 

1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

 

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

  *** เอกสารประกอบ ***

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,982   ประกาศกรมประมง   1,499  ประกาศกรมประมง 2565   1,025  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  849  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  390  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  334  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   314  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   293  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   194  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ