คำสั่งกรมประมง 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

คำสั่งกรมประมง 2565 

คำสั่งกรมประมง 2565


smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 655/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 650/2565 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 640/2565 ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 630/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 629/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 628/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 627/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 617/2565 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ (เกลี่ยตำแหน่ง) จำนวน 12 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 616/2565 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ (เกลี่ยตำแหน่ง) จำนวน 1 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 615/2565 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เรื่อง การเกลี่ยตำแหน่งประเภททั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและเจ้าพนักงานประมง) จำนวน 12 ตำแหน่ง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 614/2565 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เรื่อง การเกลี่ยตำแหน่งประเภททั่วไป (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าและเจ้าพนักงานสื่อสาร) จำนวน 2 ตำแหน่ง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 613/2565 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 612/2565  ลงวันที่ 7กรกฎาคม 2565 เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

smiley  คำสั่งกรมประมง ที่ 576/2565 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที 560/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (เฉพาะราย) จำนวน 6 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 559/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 501/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 499/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 500/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราว

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 470/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 468/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 467/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 455/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราว

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 442/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 441/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 434/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 430/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 426/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 425/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 422/2565 ลงวันที่  9 พฤษภาคม  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 420/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 419/2565 ลงวันที่  9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 375/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 372/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน  2565 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 346/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 3 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 345/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 344/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 321/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน  2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 291/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 290/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 256/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 239 /2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 4 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 235 /2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 230/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลัง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และการจัดสรรการจ้างพนักงานราชการ ในกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 231/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 205/2565 ลงวันที่ 8 มีนาคม  2565  เรื่อง กาคำรปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง ( 2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 164/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 162/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 3 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 151/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมประมง

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 143/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 133/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  การเกลี่ยตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนิติกร)  จำนวน 7 ราย

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 129/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 126/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 125/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย 1 ราย)

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 110/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 69/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 65/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 61/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 57/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 47/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 45/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 2 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 43/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 22/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 2/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย) 

smiley คำสั่งกรมประมง ที่ 3/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 5 ราย) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,981   ประกาศกรมประมง   1,498  ประกาศกรมประมง 2565   1,025  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  848  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  333  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   314  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   293  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   194  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ