หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความรู้ เสริมสร้าง พัฒนา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคลากรกระทำผิดวินัย ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรที่กระทำผิดวินัย พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริมสร้าง การรักษาและการคุ้มครองระบบคุณธรรม ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อการรักษาวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการในการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง และการขอเงินทดแทนบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ให้ความเห็น คำปรึกษา คำแนะนำ และเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    disciplinef@gmail.com   029406147   029406147   แฟนเพจ