รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-29  |   ข่าววันที่: 2019-05-29 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหนวยตรวจสอบ

1. รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหนวยตรวจสอบปีงบประมาณ 2560 (...รายละเอียด...)
2. รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2558 (ในส่วนของหน่วยตรวจสอบฯ และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)
       2.1 แจ้งหมายเลขครุภัณฑ์ (รายละเอียด : ...1... | ...2... | ...3... )
       2.2 รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับ
                 2.2.1 หม้อนึ่งความดัน (...รายละเอียด...)
                 2.2.2 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (...รายละเอียด...)
                 2.2.3 ชุดถ่ายภาพและประมวลผลสารพันธุกรรมจากเจลพร้อมอุปกรณ์ (...รายละเอียด...)
                 2.2.4 ชุดเครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม (...รายละเอียด...)
3. รายการครุภัณฑ์ของหน่วยตรวจสอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด : ...1... | ...2... | ...3... | ...4... | ...5... | ...6...)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (297)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (164) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (134) รายงานประจำปี(Annual Report).. (133) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (105) ประวัติหน่วยงาน.. (105) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (100) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (91) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (74) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (66) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (52)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150