Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-14  |   ข่าววันที่: 2019-05-14 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

หนังสือกองคลัง กลุ่มพัฒนาระะบบงานคลัง ที่ กษ 0504.2/133 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองคลังได้จัดทำแผ่นพับในรูปแบบ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับความสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหลักฐานใบสำคัญ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (300)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (164) รายงานประจำปี(Annual Report).. (141) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (138) ประวัติหน่วยงาน.. (107) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (106) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (102) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (100) ทำเนียบผู้บริหาร.. (98) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (91) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (74) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (74) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (70) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (66) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (56) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (52)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150