โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-08  |   ข่าววันที่: 2019-05-08 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด 2561 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อยสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์และได้รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการ ทั้งนี้มีเกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ประมาณ 15 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (318)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (180) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (168) รายงานประจำปี(Annual Report).. (153) ประวัติหน่วยงาน.. (131) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (114) ทำเนียบผู้บริหาร.. (114) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (112) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (98) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (86) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (79) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (77) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (75) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (71) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (69) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (63) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (56)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150