หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |   ข่าววันที่: 2019-05-07 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งโดยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติใน เขตจังหวัดปัตตานีและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
 2. ทำการทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทั้งทางด้านอาหาร
 3. เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนการบริการทางวิชาการแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจและนิสิตนักศึกษา
 4. งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาทางด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ตรวจสอบคุณสมบัติน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง
 5. งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีแก่เกษตรกร
 6. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส 
 7. ให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

การจัดแบ่งสายงาน

 1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้แก่รับส่งเอกสาร ติดตามเรื่องเก็บรวบรวมเอกสาร ร่างโต้ตอบ ควบคุมเวลาปฏิบัติราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนดูแลรักษาควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและพัสดุ จัดตั้งและจัดของบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ
 2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ มีหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ทั้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 3. งานหน่วยตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบกำกับดูแลสุขอนามัยของฟาร์ม ตรวจสอบสารตกค้างในตัวกุ้ง ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำรวมทั้งเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 4. งานห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิน ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อออกใบรับรองฟาร์ม CoC และ GAP ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง(ปลาร้องไห้) และตรวจรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (321)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (186) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (177) รายงานประจำปี(Annual Report).. (154) ประวัติหน่วยงาน.. (135) ทำเนียบผู้บริหาร.. (123) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (117) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (116) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (100) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (93) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (83) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (76) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (74) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (70) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (70) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (67) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (57)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

   186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150