ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประวัติหน่วยงาน 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |   ข่าววันที่: 2019-05-07 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

          จังหวัดปัตตานีมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล 897 ตารางกิโลเมตรและมีอ่าวปัตตานีที่มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร (46,250 ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ภายในอ่าว 54 ตาราง-กิโลเมตร(33,750 ไร่) และพื้นที่ปากอ่าว 20 ตารางกิโลเมตร(12,500 ไร่) เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์วัยอ่อนโดยเฉพาะป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สามารถ พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 2532 กรมประมงได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีและแล้วเสร็จในปี 2535 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 31.8 ล้านบาทโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นที่จำนวน 100 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 46/2533 ณ บริเวณบ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอยะหริ่งประมาณ 9 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีประมาณ 22 กิโลเมตร
          เนื่องด้วยกรมประมงได้เสนอขอปรับปรุงการแบ่งสายงานภายในกรมประมง โดยไม่กระทบกับแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงให้ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานที่กำหนดใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งและสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่งและตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยาตกค้าง ตรวจวิเคราะห์พีซีอาร์) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP และ CoC ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (295)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (159) รายงานประจำปี(Annual Report).. (131) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (129) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (101) ประวัติหน่วยงาน.. (100) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (99) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (97) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (65) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (64) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (58) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. (51)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150