แบบ สขร.1

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

แบบ สขร.1 

data

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-08-06 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

 ธันวาคม 2563 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,107)  Infographic.. (2,225) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,842) อำนาจหน้าที่.. (1,697) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,646) ทำเนียบ ผอ... (1,610) โครงสร้าง กนป... (1,600) อัตรากำลัง.. (1,573) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,511) ประวัติ กนป. .. (1,502) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563.. (1,434) การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. (1,208) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (1,139) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,132) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,083) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,079) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (1,036) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (980) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564.. (870) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (800)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร