กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร

ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดเวทีหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ระดมทีมผู้บริหารร่วมกำหนดแผนเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ได้ 4 แสนตัน ภายในปี 2566 หวังทวงแชมป์ส่งออกของโลกอีกครั้ง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า “กุ้งทะเล” นับเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยอย่างมากโดยในอดีตอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2553 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 437,270 ตัน มูลค่าสูงถึง 101,116 ล้านบาท แต่ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกลดลงเหลือเพียง 201,592 ตัน คิดเป็นมูลค่า 55,893 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ปริมาณลดลงถึงร้อยละ 53.90 และมูลค่าลดลงร้อยละ 44.72

เลยทีเดียว อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในช่วงปลายปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (AHPND/EMS)ซึ่งได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อวงการอุตสาหกรรมกุ้งของไทยและผลผลิตภายในประเทศยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับปี 2553

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า จากสภาวการณ์ดังกล่าว ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิต 400,000 ตัน ภายในปี 2566 เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำการผลิตในตลาดโลกได้อีกครั้ง ซึ่งกรมประมงได้รับสนองนโยบายฯจึงได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมาย โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรวม 35 จังหวัดร่วมระดมสมองกำหนดทิศทางและวางแผนในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันภายใต้กลไกพื้นฐานของการมุ่งให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคที่เกษตรกรเผชิญอยู่โดยเน้นกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตตามระบบสากล พร้อมนำอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยกลับมาทวงความเป็นผู้นำในการส่งออกอีกครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรมีการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 40,983 ราย มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงประมาณ 224,418 ไร่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงบางส่วนประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าอาหาร ค่าพลังงาน ค่าสารเคมี เป็นต้น และยังมีต้นทุนแฝงจากการเกิดโรคกุ้งทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลง โดยในภาพรวมได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย โดยกรมประมงเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติการที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#รองฯเหลิมเติมข่าวดี

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/334029808783515/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  326   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน...  317  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  229  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   138  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   133  อธิบดีกรมประมง....เปิดโต๊ะแถลง   128  กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ งดให้ งดรับ   116  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  116  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   111  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ