กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓ 

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง...


วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2563 ผลดำเนินการ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ผู้นำชุมชน กลุ่มสมาชิกโครงการเสริมสร้างฯ พี่น้องชาวประมงอ่างเก็บน้ำอำปึล ดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตามแผนงานชุมชน ชุมชนประมงบ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ดังนี้

1.จัดสร้างป้ายโครงการ ป้ายกฎกติกา ป้ายห้ามจับสัตว์น้ำ

2.จัดสร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำ

3.จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ

4.กำหนดวางแนวเขต การจัดการแหล่งน้ำ

5.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

การจัดการแหล่งน้ำที่ดี มีเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ขยายผลโครงการต่อยอดด้วยความเข้มแข็ง

 

ร่วมกันคิด

ร่วมกันทำ

แบ่งปันกันใช้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!