ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-22 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  • ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทำการประมงในน่านน้ำภายใน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้ำภายใน
  • สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ
  • วางแผนและดำเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทำการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags


Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์