โครงสร้างหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-22 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

โครงสร้างกองตรวจการประมง

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่กรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยกองบริหารจัดการด้านการประมงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น “กองตรวจการประมง” ประกอบด้วย

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

3) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

4) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

5) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด/ ทะเล

5.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

5.1.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี

5.1.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

5.1.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

5.1.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

5.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

5.2.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

5.2.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

5.2.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

5.2.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

5.2.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

5.2.6 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

5.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

5.3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

5.3.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

5.3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

5.3.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์

5.3.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

5.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

5.4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

5.4.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

5.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

5.5.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

5.5.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

5.5.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

5.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)

5.6.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

5.6.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

5.6.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

5.6.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

5.6.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

5.6.6 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

5.6.7 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

5.6.8 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

5.7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา)

5.7.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช

5.7.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช

5.7.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

5.7.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี

5.8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๓ (กระบี่)

5.8.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

5.8.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา

5.8.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562.. (68)  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (62) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (59) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (56) โครงสร้างหน่วยงาน.. (56) ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ.. (55) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (35) เรียนรู้การทำเว็ปไซต์.. (32) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (27) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (26) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (24) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (24) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (23) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (18) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (18) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (18) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (17) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (16) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (9) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (8)

    Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127  หมู่ที่ 6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160