VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)


VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565 VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง : งพื้นที่เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) พร้อมมอบป้ายโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมง) กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง : งพื้นที่เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปร... จำนวนผู้อ่าน 42  กิจกรรมอื่น ๆ : โดยนายสุชาติ เดชแดง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-Oodinator: FC) จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  กิจกรรมอื่น ๆ : โดยนายสุชาติ เดชแดง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา... จำนวนผู้อ่าน 36 กิจกรรมควบคุม : ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมควบคุม : ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเ... จำนวนผู้อ่าน 35 กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านจำหน่ายสัตว์น้ำควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวั... จำนวนผู้อ่าน 22 ควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรือตรวจประมงน้ำจืดขุนด่าน ย 02 พื้นที่แม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภา... จำนวนผู้อ่าน 17 กิจกรรมอื่นๆ : น่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล(นครนายก) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม 3 นายร่วมกับประมงจังหวัดปราจีนบุรี, กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง , กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดปราจีนบุรี (FC) กิจกรรมอื่นๆ : น่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล(นครนายก) ศ... จำนวนผู้อ่าน 14 ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2566 (ฤดูน้ำแดง) ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง กำหนดพื้นที่ และร... จำนวนผู้อ่าน 14 กิจกรรมอื่น : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดขุนด่านปราการชล(นครนายก) โดยนายสุชาติ เดชแดง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันเคารพธงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน,อาคารโรงจอดรถ-เรือและบริเวณบ้านพัก กิจกรรมอื่น : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดขุนด่านปราการชล(นครนายก) โดยนาย... จำนวนผู้อ่าน 12 กิจกรรมควบคุม (ฉพาะกิจ) : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล(นครนายก) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯรวม 3 นาย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา,เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ออกปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  กิจกรรมควบคุม (ฉพาะกิจ) : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการช... จำนวนผู้อ่าน 11 กิจกรรมอื่นๆ : นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาชิกชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ดำเนินการจัดสร้างแพไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมอื่นๆ : นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อน... จำนวนผู้อ่าน 11


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

  รายละเอียด หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐  email  khundanpatrol@gmail.com  โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๘๔๐๖๐  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6