กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๒๓.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง (Committee on Fishereis: COFI) สมัยที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง ผู้ประกอบการกับ เจ้าหน้าที่กรมประมง  ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น ๒ อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ