ระบบงานบุคคล กรมประมง (DPIS 5.0)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ระบบงานบุคคล กรมประมง (DPIS 5.0) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-03  |   ข่าววันที่: 2020-04-03 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.. (5,199)  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง.. (3,946) คู่มือปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564.. (1,626) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร .. (1,104) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562.. (549) ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการแปรรูปปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก เพื่อทำปลาส้ม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563).. (430) ศึกษาดูงานการแปรรูปปลาส้ม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 12 มี.ค. 2563).. (364) คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง พ.ศ. 2563.. (356) ชี้แจงโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. (350) ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยโมเดลเครื่องอบแห้ง (26 กุมภาพันธ์ 2563).. (346)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900