ระบบงานบุคคล กรมประมง (DPIS 5.0)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ระบบงานบุคคล กรมประมง (DPIS 5.0) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-03  |   ข่าววันที่: 2020-04-03 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง).. (2,472)  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.. (2,363) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร .. (570) คู่มือปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564.. (480) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562.. (420) ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการแปรรูปปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก เพื่อทำปลาส้ม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563).. (324) คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง พ.ศ. 2563.. (307) ศึกษาดูงานการแปรรูปปลาส้ม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 12 มี.ค. 2563).. (304) ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยโมเดลเครื่องอบแห้ง (26 กุมภาพันธ์ 2563).. (290) ชี้แจงโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. (270) ติดตามผลการดำเนินงานการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" (27 มิถุนายน 2563).. (264) อนุมัติในหลักการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (263) วางแผนและสำรวจพื้นที่ดูงานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562.. (261) ศึกษาการเลี้ยงปลาสลิดพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562.. (260) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรกรททฤษฎีใหม่.. (260) จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทดลองกับโมเดลเครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวลพัดลมกรงกระรอก (13 กรกฎาคม 2563).. (256) ทดสอบการใช้เครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวลพัดลมกรงกระรอก (7 กรกฎาคม 2563).. (248) ทดลองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยโมเดลเครื่องอบแห้ง (8 กรกฎาคม 2563).. (241) ศึกษาดูงานการแปรรูปปลาส้ม พื้นที่จังหวัดตาก (วันที่ 11 มี.ค. 2563).. (240) ทดลองอบแห้งด้วยโมเดลเครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวล.. (234)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900