วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหัวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหัวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหัวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โปรแกรม  Microsoft Teams โดยมีนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. เป็น
ประธานการประชุม ในโอกาสนี้ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒
อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ   204   วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต เป็นป...  170  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ...  127  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อง...  93  (วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานน...  69  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตร...  46
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...  217   ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ   204  กคพ. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี จัดฝึกอบรมการแปรรู...  186  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ...  170  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือ...  165  วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิ...  146  กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภา...  138  ผอ.กคพ พร้อมนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญ การพิเศษ เข้าร่วมประชุมเรื่องเ...  135  วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกอง...  130  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระรา...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567   แฟนเพจ