การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562 

ประชุม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-14  |   ข่าววันที่: 2019-06-13 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

กองตรวจการประมง กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง  โดยนายกนก เจ้าประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง ได้รับความร่วมมือจากนางชลธิชา สันติภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่องดังกล่าว ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562                เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีนางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นประธานผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 35 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครบถ้วน ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (410)  ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (376) ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (294) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (236) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (230) แบบฟอร์ม กพป 2 แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (227) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (213) เรือ 100 ฟุต.. (197) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (193) แบบฟอร์ม กพป 1แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (193) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (188) แบบฟอร์ม กพป 3 รายงานการใช้เงินงบประมาณ.. (180) แบบ ชร 5 ก บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (179) ปูมเรือ รายงานเดินเรือตรวจประมง (เฉพาะเรือเครื่องจักรเดี่ยว).. (169) บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อื่นๆ.. (169) การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562.. (157) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (154) ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง .. (154) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (153) แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (148)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900