ตัวอย่างการอ่านผลที่ได้จาก Test Report

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ตัวอย่างการอ่านผลที่ได้จาก Test Report 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอ่านผล

1.ความหมาย : 1. LOD = Limit of Detection หมายถึง ปริมาณต่ำสุดที่สามารถวัดได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทราบว่ามีปริมาณเท่าไร ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

2. LOQ = Limit of Quantitation หมายถึง ปริมาณต่ำสุดที่สามารถวัดได้ โดยมีความแม่นและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

ค่า LOD และ LOQ เป็นค่าที่แสดงถึงการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) ของแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะแสดงค่า LOD และ LOQ ที่แตกต่างกัน

2. การเลือกใช้ผลจากห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ จะต้องมีค่า LOD และ LOQ ต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในแต่ละรายการจึงจะรับรองว่าห้องปฏิบัติการทดสอบนั้น มีศักยภาพในการทดสอบตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น หากประสงค์ส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง USA ซึ่งกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐาน Nitrofuran metabolites ในการส่งออกไป USA ต้องตรวจพบไม่เกิน 0.50 µg /kg ซึ่งจากตัวอย่างใบ test report ข้างต้น รายการทดสอบ AOZ แสดงค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.02 และ 0.10 µg /kg ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน Nitrofuran metabolites ที่กำหนด แสดงว่าห้องปฏิบัติการนี้ มีความสามารถในการทดสอบตัวอย่างสำหรับส่งออก USA ได้

3. หลักการพิจารณาผลการทดสอบ : จากตัวอย่างใบ test report หากประสงค์ส่งผลิตภัณฑ์ Frozen Raw Head Less Shell On Easy Peel Vannamei Shrimp ไปยัง USA ซึ่งกำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐาน Nitrofuran metabolites ต้องตรวจพบไม่เกิน 0.50 µg /kg โดยผลการตรวจวิเคราะห์ในใบ test report แสดงค่าในคอลัมภ์ Result เป็น

- AOZ และ AMOZ = Not detected ซึ่งหมายถึงตรวจไม่พบสาร AOZ และ AMOZ ในผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับส่งออก USA

- AHD = Less than 0.05 µg /kg ซึ่งหมายถึงค่าที่พบในผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าค่า LOQ (LOQ สำหรับการวิเคราะห์ AHD ของห้องปฏิบัติการนี้แสดงค่า 0.05 µg /kg) ทั้งนี้ แสดงว่าตัวอย่างนี้ผลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับส่งออก USA

- SEM = 0.15 µg /kg ซึ่งหมายถึงตัวอย่างนี้ผลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับส่งออก USA

การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ให้พิจารณาในคอลัมน์ Result ที่ตรวจพบ และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเทศอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกทางเคมีในแต่ละประเทศได้ที่ website กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง website: https://www.fisheries.go.th/quality/Std%20chem.php

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   474   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  364  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  235  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  218  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  178  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  178  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  172  ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   159  การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ