จังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

จังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-24  |   ข่าววันที่: 2019-07-23 |  อ่าน: 150 ครั้ง
 

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และพันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล หาดทรายสองสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันนี้ (23 ก.ค. 62) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการราชการ ประชาชน เยาวชน และผู้นำชุมชนในตำบลไม้รูด เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจังหวัดตราดโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณหาดทรายสองสี หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระองค์ท่าน รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่า และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนพื้นที่อีกด้วย สำหรับการจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,000,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน 2,000,000 ตัว ลงสู่ทะเลบริเวณหาดทรายสองสีแห่งนี้

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าทีี่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. 2562 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง ห้องสมุดกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม คู่มือบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน คู่มือการเลื่อนระดับและโยกย้ายบุคลากร สังกัดกรมประมง แผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ประจำปีงบประมาณ 2561 คู่มือบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับ การประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY เครื่องมืออวนลากและอวนล้อมจับ มาตรฐานเครื่องมือประมงที่เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (496)  บทความวิชาการ.. (287) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (240) คู่มือการทำประมงพื้นบ้าน.. (215) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (208) Technical PaperAbstract ปี 2550.. (207) คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน.. (184) จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 4.. (171) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (170) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนล้อมจับ.. (167) Technical PaperAbstract ปี 2547.. (163) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง.. (159) Technical PaperAbstract ปี 2548.. (152) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล).. (151) จังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล.. (150) Technical PaperAbstract ปี 2549.. (149) กิจกรรม.. (146) Technical PaperAbstract ปี 2546.. (142) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (141) คำสั่งกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย.. (131)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900