เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-05  |   ข่าววันที่: 2018-07-06 |  อ่าน: 502 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง ทำการสำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ได้แก่เครื่องมือพื้นบ้าน รายละเอียดดังนี้

1. อวนถ่วงปลาเห็ดโคลน จำนวน 3 ลำ

2. อวนจมปูจำนวน 15 ลำ

3. ลอบปูม้า จำนวน 7 ลำ

4. ลอบปูดำ จำนวน 1 ลำ

5. อวนลอยปลากระบอก จำนวน 1 ลำ

6. อวนถ่วงปลากระพง จำนวน 1 ลำ


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าทีี่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. 2562 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง ห้องสมุดกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม คู่มือบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน คู่มือการเลื่อนระดับและโยกย้ายบุคลากร สังกัดกรมประมง แผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ประจำปีงบประมาณ 2561 คู่มือบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับ การประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY เครื่องมืออวนลากและอวนล้อมจับ มาตรฐานเครื่องมือประมงที่เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (502)  บทความวิชาการ.. (291) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (245) คู่มือการทำประมงพื้นบ้าน.. (222) Technical PaperAbstract ปี 2550.. (210) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (209) คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน.. (190) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนล้อมจับ.. (176) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (173) จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 4.. (172) Technical PaperAbstract ปี 2547.. (163) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง.. (162) Technical PaperAbstract ปี 2548.. (154) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล).. (153) Technical PaperAbstract ปี 2549.. (150) จังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล.. (150) กิจกรรม.. (147) Technical PaperAbstract ปี 2546.. (146) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (144) คำสั่งกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย.. (132)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900