กิจกรรม

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กิจกรรม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-05  |   ข่าววันที่: 2018-07-05 |  อ่าน: 275 ครั้ง
 

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองประมงต่างประเทศ และผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับกรมประมงสาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต เพื่อหารือโครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจจุฬาภรณ์ โดยมีหัวข้องานวิจัยที่จะดำเนินการร่วมกัน เช่น การประเมินทรัพยากรประมง ชีววิทยาของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน มลพิษทางทะเล และความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาลู่ทางการนำเรือประมงไทยมาทำการประมงในน่านน้ำสาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (819)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (660) กิจกรรม 5ส.. (516) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (515) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (506) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (447) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,570,000 ตัว.. (413) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล.. (400) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (385) ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งม.. (374) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (328) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่อกลาง พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว.. (327) เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเ.. (310) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (298) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ.. (292) กิจกรรม.. (275) ช่องทางการให้บริการ การออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง.. (275) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งวดที่ 2 “การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (273) หลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (261) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000ตัว.. (258)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900