เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยชาวประมง และประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปี 2566 โดยการปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสลาวา 15 จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสามบูรณ์แก่ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ เพิ่มรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำตากใบ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยชาวประมง และประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปี 2566 โดยการปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสลาวา 15 จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสามบูรณ์แก่ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ เพิ่มรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำตากใบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยชาวประมง และประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปี 2566 โดยการปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสลาวา 15 จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสามบูรณ์แก่ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ เพิ่มรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำตากใบ..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เพื่อใช้ในการคำนวณค่าระดับผลการจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการจับสูงสุดที่อนุญาตให้จับได้ (TAC) ในพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 จำนวน 44 ลำ และลงพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 จำนวน 31 ลำ ได้ข้อมูลดังตารางที่แสดงข้างต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ... จำนวนผู้อ่าน 582  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาทะเล ตัวอย่างน้ำและดินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำและเกษตรกรสามารถนำผลการตรวจไปใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยปี พ.ศ. 2565 ตรวจจัวอย่าง จำนวน 1,832 ตัวอย่าง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ 68 ตัวอย่าง กุ้งขาว 360 ตัวอย่าง น้ำ 1,208 ตัวอย่าง ดิน54 ตัวอย่าง และปลากะพงขาว 142 ตัวอย่าง ซึ่งในกุ้งทะเลยังพบโรคที่สำคัญที่พบได้ตลาดทั้งปี ได้แก่โรคด่วน (VpAHPAND) และโรค EHP โดยมีเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อในแต่ละเดือน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ... จำนวนผู้อ่าน 284 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้กำเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.1) จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย และมีการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง โดยเป็นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) จำนวน 15 ฉบับ และหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงฉบับชั่วคราว (สร.3 ฉบับชั่วคราว) จำนวน 1 ฉบับ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้กำเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้า... จำนวนผู้อ่าน 273 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยชาวประมง และประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปี 2566 โดยการปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาดโพสลาวา 15 จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสามบูรณ์แก่ทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ เพิ่มรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำตากใบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส... จำนวนผู้อ่าน 259 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง และวิธีการทำการประมงเพื่อป้องกันการติดโดยบังเอิญของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยการทดลองใช้เชือกสีที่ต่างกัน และลดเวลาการทำประมงลอบหมึกสาย และลอบปูพับได้ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 เพื่อป้องกันการติดโดยบังเอิญของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (พะยูน) ที่อาจติดเครื่องมือประมงได้อีกทางหนึ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป... จำนวนผู้อ่าน 251 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ... จำนวนผู้อ่าน 225 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นชาวประมงอวนล้อมจับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการบริการ จัดการประมงอวนล้อมจับ ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีนายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง ที่ปรึกษากรมประมงร่วมให้ความเห็นในที่ประชุม วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร จัดประชุมเชิงป... จำนวนผู้อ่าน 219 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกปฏิบัติงานติดตามผลกระทบเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่ว บริเวณทะเลจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการลากสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยอวนลากหน้าดินแบบเยอรมัน โดยเรือสำรวจ ประมง 16 รวมทั้งเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำทะเล ตัวอย่างดิน ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เพื่อนำไปวิเคราะห์สารแขวงลอย ธาตุอาหาร โลหะหนัก ปิโตรไฮโดรคาร์บอน แบคทีเรีย และคุณภาพน้ำทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทย... จำนวนผู้อ่าน 165 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำในหมู่บ้านชาวประมง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 39 ลำ ประกอบด้วย อวนจมปู จับได้ปูม้าเป็นสัตว์น้ำหลัก โดยปูม้าที่จับได้มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 13.92 (9.00-17.50) ซม. อวนลอยกุ้งสามชั้น จับได้กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ำหลักโดยกุ้งแชบ๊วยที่จับได้มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 17.63 (14.50-23.00) ซม. อวนลอยปลาทู จับได้ปลาสีกุนบั้งเป็นสัตว์น้ำหลัก และอวนหมึกสามชั้น จับหมึกกระดองเป็นสัตว์น้ำหลัก สำหรับอัตราการจับ และองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของแต่ละเครื่องมือประมงโดยสังเขปดังนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา... จำนวนผู้อ่าน 154 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลจากเรืออวนลาก 3 กลุ่มคือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 1 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 5 ลำ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด ตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 2 ลำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก... จำนวนผู้อ่าน 151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

    รายละเอียด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   เลขที่ 50 อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  marine.general2021@gmail.com  โทรศัพท์ 025620543  FAX 025620543  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6