เดือนมกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมงที่ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 62 เที่ยวเรือ พบว่า มีอัตราการจับ สัตว์น้ำ 0.771 กิโลกรัม/ลำ/วัน ซึ่งสัตว์น้ำที่จับมาได้มากที่สุดคือกลุ่มกุ้ง โดยเป็นกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ร้อยละ 64.72 รองลงมา คือ กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ร้อยละ 16.34 และกุ้งโอคัก (Metapenaeus ensis) ร้อยละ 2.08 ปลากระบอก ร้อยละ 11.80 และปลาตะกรับ ร้อยละ 5.06 ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวประมงโดยเฉลี่ย เท่ากับ 179.42 บาท/ราย

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เดือนมกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมงที่ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 62 เที่ยวเรือ พบว่า มีอัตราการจับ สัตว์น้ำ 0.771 กิโลกรัม/ลำ/วัน ซึ่งสัตว์น้ำที่จับมาได้มากที่สุดคือกลุ่มกุ้ง โดยเป็นกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ร้อยละ 64.72 รองลงมา คือ กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ร้อยละ 16.34 และกุ้งโอคัก (Metapenaeus ensis) ร้อยละ 2.08 ปลากระบอก ร้อยละ 11.80 และปลาตะกรับ ร้อยละ 5.06 ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวประมงโดยเฉลี่ย เท่ากับ 179.42 บาท/ราย  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  543   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ