วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เดินทางไปราชการทางเรือบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง งานสำรวจทรัพยากรโดยเรือสำรวจ (MSY , CPUE) บริเวณทะเลชายฝั่งและนอกเขตทะเลชายฝั่ง รวมทั้งในพื้นที่ทะเล บริเวณเกาะ และอ่าวต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ในบริเวณท้องที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อให้ทราบถึงสภาวะทรัพยากรประมงและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เดินทางไปราชการทางเรือบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง งานสำรวจทรัพยากรโดยเรือสำรวจ (MSY , CPUE) บริเวณทะเลชายฝั่งและนอกเขตทะเลชายฝั่ง รวมทั้งในพื้นที่ทะเล บริเวณเกาะ และอ่าวต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ในบริเวณท้องที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อให้ทราบถึงสภาวะทรัพยากรประมงและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE)  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  542   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ