เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายทะเลได้แก่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.1) จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย และมีการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) มีอายุการใช้งาน 2 ปี จำนวน 9 ฉบับ และการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับชั่วคราวมีอายุการใช้งาน 90 วัน จำนวน 8 ฉบับ ตามประกาศกรมประมงเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2563

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายทะเลได้แก่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.1) จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย และมีการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) มีอายุการใช้งาน 2 ปี จำนวน 9 ฉบับ และการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับชั่วคราวมีอายุการใช้งาน 90 วัน จำนวน 8 ฉบับ ตามประกาศกรมประมงเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2563  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  543   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ