วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามที่กำหนด ISO/IEC 17025:2017 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium Gymnodinium Prorocantrum และ สกุล Pseudo-nitzschia ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้รับการตรวจประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ และนางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวนพวรรณ เหมือนมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ผลการประเมินห้องปฏิบัติการ มีการรักษาระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนดกฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และพบข้อสังเกตบางประการเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามที่กำหนด ISO/IEC 17025:2017 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium Gymnodinium Prorocantrum และ สกุล Pseudo-nitzschia ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้รับการตรวจประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ และนางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวนพวรรณ เหมือนมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ผลการประเมินห้องปฏิบัติการ มีการรักษาระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนดกฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และพบข้อสังเกตบางประการเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  544   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  261  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  224  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  115  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  101  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  95  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ