แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-07  |   ข่าววันที่: 2020-04-07 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)     รายละเอียด


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (1,145)  ประวัติหน่วยงาน.. (806) ภารกิจหน่วยงาน.. (746) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (734) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔.. (681) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (655) สไลด์โชว์ ๑.. (619) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (571) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (494) ติดต่อหน่วยงาน.. (445) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (400) ปลาจาด.. (360) ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ.. (258) ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (242) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส).. (233) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (233) สำรวจชลชีววิทยาในแหล่งน้ำและส่งเสริมการพัฒนาประมง.. (232) ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (224) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)".. (202) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (188)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐