เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-08  |   ข่าววันที่: 2019-12-06 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     รายละเอียด

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     รายละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     รายละเอียด

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ     รายละเอียด

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา     รายละเอียด

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน     รายละเอียด

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม     รายละเอียด

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     รายละเอียด

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑     รายละเอียด

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     รายละเอียด

๑.๗ ผนวก ๑     รายละเอียด

* ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา     รายละเอียด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,932)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (701) ประวัติหน่วยงาน.. (517) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (491) ภารกิจหน่วยงาน.. (488) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (460) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (425) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (364) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (347) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (336) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (284) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (206) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (194) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (188) ปลาจาด.. (187) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (185) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (179) ติดต่อหน่วยงาน.. (173) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (162) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐