เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-12-08  |   ข่าววันที่: 2019-12-06 |  อ่าน: 186 ครั้ง
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     รายละเอียด

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     รายละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     รายละเอียด

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ     รายละเอียด

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา     รายละเอียด

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน     รายละเอียด

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม     รายละเอียด

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     รายละเอียด

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑     รายละเอียด

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     รายละเอียด

๑.๗ ผนวก ๑     รายละเอียด

* ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา     รายละเอียด


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (1,145)  ประวัติหน่วยงาน.. (806) ภารกิจหน่วยงาน.. (746) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (734) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔.. (681) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (653) สไลด์โชว์ ๑.. (617) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (571) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (492) ติดต่อหน่วยงาน.. (445) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (399) ปลาจาด.. (359) ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ.. (257) ส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (242) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส).. (233) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (233) สำรวจชลชีววิทยาในแหล่งน้ำและส่งเสริมการพัฒนาประมง.. (232) ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (224) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)".. (202) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (186)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐