ประชาสัมพันธ์ "การชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถเลือกชำระเงินได้ ๓ ช่องทาง"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ประชาสัมพันธ์ "การชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถเลือกชำระเงินได้ ๓ ช่องทาง" 

บทความหน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-02 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

ให้รับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ชำระเงินสามารถเลือกการชำระเงินได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง (Teller payment) มีค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระเงินรับภาระ ๑๕ บาทต่อรายการ มีขั้นตอน ดังนี้

๑.๑) ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in)     รายละเอียด  ซึ่งข้อมูลที่หน่วยงานต้องระบุ มีดังนี้

- Company Code ของหน่วยงาน (ในกรณีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ให้ระบุ Company Code : 95414) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี Company Code ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การระบุ Company Code คลาดเคลื่อนจะส่งผลให้เงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อน

- ชื่อผู้ชำระเงิน

- หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน ในช่อง อ้างอิง Ref.1

- ข้อมูลอ้างอิง ในช่อง Ref.2 ให้ระบุตัวเลข ๑๖ หลัก (ในกรณีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ให้ระบุตัวเลข 8031089109680010)

- ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการ ๑๕ บาท

๑.๒) ผู้ชำระเงินจะได้หลักฐานหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มอบให้หน่วยงานเป็นหลักฐานในการรับเงิน เพื่อให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๒. ชำระผ่าน ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking ซึ่งผู้ชำระเงินต้องชำระผ่านบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  กรณีชำระเงินใน Mobile Banking ผู้ชำระเงินจะต้องมี Application Krungthai Next ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑) กรณีชำระเงินผ่าน ATM Payment ให้ระบุ Company Code และข้อมูลอ้างอิง (Ref.1) และ (Ref.2) เช่นเดียวกับการชำระเงินในใบแจ้งการชำระงิน (Pay in) ในข้อ ๑.๑

๒.๑.๑ สอดบัตร ATM และใส่รหัส

๒.๑.๒ เลือก "บริการอื่น ๆ"

๒.๑.๓ เลือก "ชำระค่าบริการ"

๒.๑.๔ เลือก "ระบุรหัสบริษัท" (Company Code : 95414)

๒.๑.๕ เลือก บัญชีธนาคาร เช่น ออมทรัพย์

๒.๑.๖ กรอกข้อมูลตามที่ระบุ    รายละเอียด

๒.๒) การชำระเงินผ่าน Application Krungthai Next ให้ปฏิบัติตาม     รายละเอียด

๒.๓) ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินจาก ATM หรือหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน

๓. ชำระเงินด้วย QR Code (เป๋าตุง)

๓.๑) ผู้ชำระเงินต้องมี Smart Phone ที่ได้ดาวน์โหลด Application ของธนาคารที่ผู้ชำระเงินใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการที่เปิดไว้เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒) ผู้ชำระเงินสแกน QR Code เพื่อหักบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเงินทุนหมุนเวียน ฯ ของหน่วยงาน

๓.๓) ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) เป็นหลักฐานในการชำระเงิน เพื่อให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,904)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (698) ประวัติหน่วยงาน.. (515) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (489) ภารกิจหน่วยงาน.. (487) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (458) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (423) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (363) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (344) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (336) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (283) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (204) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (193) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (188) ปลาจาด.. (185) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (184) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (179) ติดต่อหน่วยงาน.. (171) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (162) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐