พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-04  |   ข่าววันที่: 2018-12-04 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 • ปลานิล ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๒๐ สต.
 • ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๖๐ สต.
 • ปลาบ้า ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๐ สต.
 • ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๕ สต.

หมายเหตุ

๑. กรุณาติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

๒. เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

๔. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

๑. การติดต่อสอบถามหรือการจองพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

๑.๑ หากท่านต้องการทราบพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่ศูนย์ ฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

๑.๒ หากท่านต้องการจองพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถโทรศัพท์จองพันธุ์สัตว์น้ำที่ท่านต้องการได้ที่ศูนย์ ฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

๑.๓ หากท่านต้องการพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถเข้าไปที่ศูนย์ ฯ ในวันและเวลาราชการ

๒. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับจำหน่าย หากลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมที่จะจัดจำหน่าย เจ้าหน้าที่จะทำการเตรียมบ่อซีเมนต์เพื่อพักและรวมรวบพันธุ์สัตว์น้ำไว้จากบ่อซีเมนต์ก่อนจำหน่าย ๑ วัน

๓. การสุ่มตรวจมาตรฐานพันธุ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะทำการแยกพันธุ์สัตว์น้ำ สุ่มตวงพันธุ์สัตว์น้ำ สุ่มตรวจมาตรฐานของสัตว์น้ำ และสุ่มตรวจเพศของพันธุ์สัตว์น้ำ

๔. การชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะเตรียมเอกสารในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น รายละเอียดของผู้ซื้อ ขนาดพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนของพันธุ์สัตว์น้ำ และราคาพันธุ์สัตว์น้ำจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์ (FMD) หลังจากนั้นผู้ซื้อนำใบเสร็จไปรับพันธุ์สัตว์น้ำที่เตรียมไว้

ช่องทางการชำระเงิน ประกอบด้วย ๓ ช่องทาง

๔.๑ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง (Teller payment) มีค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระเงินรับภาระ ๑๕ บาทต่อรายการ มีขั้นตอน ดังนี้

๑) ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in)     รายละเอียด  ซึ่งข้อมูลที่หน่วยงานต้องระบุ มีดังนี้

- Company Code ของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี Company Code ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการระบุ Company Code คลาดเคลื่อนจะส่งผลให้เงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อน

- ชื่อผู้ชำระเงิน

- หมายเลขประจำตัวประชาชน ในช่อง อ้างอิง Ref.1

- ข้อมูลอ้างอิง ในช่อง Ref.2 ให้ระบุตัวเลข ๑๖ หลัก

- ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการ ๑๕ บาท

๒) ผู้ชำระเงินจะได้หลักฐานหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มอบให้หน่วยงานเป็นหลักฐานในการรับเงิน เพื่อให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินต่อไป

๔.๒ ชำระผ่าน ATM Payment, Internet Banking และ Mobile Banking ซึ่งผู้ชำระเงินต้องชำระผ่านบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  กรณีชำระเงินใน Mobile Banking ผู้ชำระเงินจะต้องมี Application Krungthai Next ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑) กรณีชำระเงินผ่าน ATM Payment ให้ระบุ Company Code และข้อมูลอ้างอิง (Ref.1) และ (Ref.2) เช่นเดียวกับการชำระเงินในใบแจ้งการชำระงิน (Pay in) ในข้อ ๔.๑

๑.๑) สอดบัตร ATM และใส่รหัส

๑.๒) เลือก "บริการอื่น ๆ"

๑.๓) เลือก "ชำระค่าบริการ"

๑.๔) เลือก "ระบุรหัสบริษัท" (Company Code : 95414)

๑.๕) เลือก บัญชีธนาคาร เช่น ออมทรัพย์

๑.๖) กรอกข้อมูลตามที่ระบุ    รายละเอียด

๒) การชำระเงินผ่าน Application Krungthai Next ให้ปฏิบัติตาม     รายละเอียด

๓) ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินจาก ATM หรือหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน

๔.๓ ชำระเงินด้วย QR Code (เป๋าตุง)

๑) ผู้ชำระเงินต้องมี Smart Phone ที่ได้ดาวน์โหลด Application ของธนาคารที่ผู้ชำระเงินใช้บริการ เพื่อใช้สำหรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการที่เปิดไว้เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

๒) ผู้ชำระเงินสแกน QR Code เพื่อหักบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเงินทุนหมุนเวียน ฯ ของหน่วยงาน

๓) ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip) เป็นหลักฐานในการชำระเงิน เพื่อให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผูชำระเงินต่อไป

๕. การบรรจุพันธุ์พันธุ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะทำการบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำลงในถุงบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ

๕.๑ เจ้าหน้าที่จะทำการใส่พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมทั้งใส่ออกซิเจนในถุงบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ

๕.๒ เจ้าหน้าที่จะทำการลำเลียงขึ้นรถสำหรับขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำ  ผู้ซื้อควรจัดเตรียม ผ้านวมหรือผ้าใบปูรอง และนำผ้านวมหรือผ้าใบมาคลุมถุงพันธุ์สัตว์น้ำไว้พร้อมทั้งราดน้ำให้ทั่ว เพื่อไม่ให้การลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำมีความร้อนมากเกินไป

ทั้งหมดนี้เป็น ๕ ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำที่จะทำให้การซื้อพันธุ์สัตว์น้ำของผู้ซื้อเป็นเรื่องง่าย “อีกทั้งยังได้พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีทนต่อโรคในราคามิตรภาพ”

 


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,883)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (696) ประวัติหน่วยงาน.. (512) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (488) ภารกิจหน่วยงาน.. (486) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (458) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (422) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (363) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (343) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (335) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (283) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (202) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (193) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (187) ปลาจาด.. (185) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (183) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (178) ติดต่อหน่วยงาน.. (170) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (161) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐