ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อย ณ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อย ณ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-26  |   ข่าววันที่: 2021-08-26 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์  สมทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อย ณ บริเวณโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย การเพิ่มชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในลำน้ำปิง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ (ปล่อยกุ้งก้ามกราม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 Tags

  •  บทความ
  • แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ e-Book กรมประมง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐