fishbase

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

fishbase 

สาระความรู้

 เผยเเพร่: 2018-02-11  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (9,863)  นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (451) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (406) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (333) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (322) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (322) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (316) เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า และทหารเรือ ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทำการดำเนินการติดตามสถานะเรือประมง.. (286) นักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหว.. (278) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (276) banner.. (273) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำใ.. (238) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี.. (237) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานเครื่อ.. (237) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง .. (236) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดงานทำบุญ และเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป .. (231) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ดำเนินการ มอบของให้แก่ชาวประมงในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำซั้งก.. (218) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำใ.. (217) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (205) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดําเนินการ อํานวยความสะดวกในการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว.. (204)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ