ภารกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ภารกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2016-12-21  |   ข่าววันที่: 2016-12-21 |  อ่าน: 785 ครั้ง
 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่กำหนดใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)    วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)    ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)    ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)    ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)    เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาจำหน่ายประจำวัน.. (5,271)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,643) ประวัติหน่วยงาน.. (3,074) ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (1,442) ภารกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์.. (785) ขั้นตอนการให้บริการ ของศูนย์ฯ.. (769) ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (721) ออกตรวจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดและการจำหน่าย.. (718) ร่วมระดมความคิดเห็นในการเพื่มผลผลิตฯ.. (671) ปล่อยลูกพันธุ์กบ คืนสู่แหล่งธรรมชาติ.. (643) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื่อยาตาม โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื่อยาภายใต้แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การจัด.. (601) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในฤดูน้ำแดง.. (586) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (568) กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม วันที่ 20 เมษายน 2560.. (562) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.. (532) นำปัจจัยการผลิตไปมอบให้เกษตรกร ตามโครงการ.. (515) ภารกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (507) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด.. (492) กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล .. (487) แนะนำให้ความรู้และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง จำนวน 20 ราย.. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000