สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561 ได้แก่เกษตรกร บ.โคกกลางเหนือ อ.ห้วยเม็ก และ บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จากการสำรวจพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรเกือบทุกรายได้รับผลกระทบจากราคาปลาตกต่ำเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาในระบบพันธสัญญา (contract farming) คือมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในราคาประกันกับบริษัทเอกชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวไว้แล้ว ทำให้เกษตรกรยังขายปลานิลสดได้ไม่ขาดทุน ประกอบกับทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาเร่งระบายผลผลิต ในส่วนของภาครัฐเองหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพื้นที่ให้ขายปลานิลสดเพื่อระบายสินค้าในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดการปัญหาวิกฤติในครั้งนี้อย่างมาก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618