เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ เนื่องด้วยอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษตามประกาศกำหนดจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 มีนาคม 2546 ประกาศกำหนดให้เป็นเขตที่รักษาพืชพันธุ์ เพื่อสงวนพื้นที่แหล่งน้ำดังกล่าวไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เติบโต มีบริเวณเพียงพอแก่การบริโภคและใช้สอยของประชาชน จึงให้มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ การกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความเหมาะสมแก่สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของเขื่อนในปัจจุบัน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618