ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

บทความ


                วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการ ความก้าวหน้า และชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายวรวุฒิ เอี่ยมก้าแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารึก  นาชัยเพิ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ
                วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการ ความก้าวหน้า และชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายวรวุฒิ เอี่ยมก้าแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารึก  นาชัยเพิ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

 

                         เวลา ๑๓.๓๐น. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแก้มลิงเป็นแหล่งน้ำชุมชน 53 หมู่บ้าน 5,538 ครัวเรือน 24,170 คน รวมมี 8 กลุ่มอาชีพภาคการเกษตร และดูแปลงต้นแบบเกษตรประยุกต์ทฤษฎีใหม่ ของนายเรืองศักดิ์ ยุบลมาตย์ ซึ่งได้ให้แม่ค้าแนะนำเรื่องการบริหารในรูปแบบแปลงใหญ่ผัก เพื่อรวมซื้อรวมขาย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีการรวมเป็นกลุ่มเพื่อรับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการท้าผักคุณภาพ ผักอินทรีย์ วางแผนการผลิต การจัดท้าบัญชี เพื่อให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายสัมฤทธิ์ กฤติโชติสุขสงค์ นายอ้าเภอกมลาไสย นายศรัญ สุขประวิทย์ รักษาการหัวหน้ามูลนิธิผู้ปิดทองหลังพระ ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๓๐น. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแก้มลิงเป็นแหล่งน้ำชุมชน 53 หมู่บ้าน 5,538 ครัวเรือน 24,170 คน รวมมี 8 กลุ่มอาชีพภาคการเกษตร และดูแปลงต้นแบบเกษตรประยุกต์ทฤษฎีใหม่ ของนายเรืองศักดิ์ ยุบลมาตย์ ซึ่งได้ให้แม่ค้าแนะนำเรื่องการบริหารในรูปแบบแปลงใหญ่ผัก เพื่อรวมซื้อรวมขาย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีการรวมเป็นกลุ่มเพื่อรับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการท้าผักคุณภาพ ผักอินทรีย์ วางแผนการผลิต การจัดท้าบัญชี เพื่อให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายสัมฤทธิ์ กฤติโชติสุขสงค์ นายอ้าเภอกมลาไสย นายศรัญ สุขประวิทย์ รักษาการหัวหน้ามูลนิธิผู้ปิดทองหลังพระ ให้การต้อนรับ

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618