ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 

ข่าวกิจกรรมเดือนกันยายน 2563 

1. เข้าตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำกุ้งกุลาดำเพื่่อส่งออกไปยังแคนาดา

2. เข้าสุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดกุ้งเเดง เพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้

3. เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานกรมประมง(GAP) ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 13 ฟาร์ม

4. เข้าตรวจประเมินฟาร์มและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) โดยสถานประกอบการฯในจังหวัดสงขลา


ข่าวกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563 

1. การดำเนินงานเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

2. การออกติดตามผลการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 เเละโพรไบโอติกส์ ในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

3. การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรฐาน ISO 17025: 2017

4. การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำโดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ

5. คณะทำงานตรวจสอบรับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

6. การตรวจเฝ้าระวังโรคในสัตว์น้ำจากสถานประกอบการรวบรวมเเละเสี้ยงเพื่อส่งออก

7. การดูแลและอบรมให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทศาสตร์


ข่าวกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 

1. การเข้าตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ เพื่อส่งออกไปยังประเทศแคนาดา

2. การดำเนินงานเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนมิถุนายน 2563

3. การประชาสัมพันธ์งานบริการคลินิกฯ ผ่านทาง Line Official แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ให้กับผู้ขอรับบริการ ได้ทราบ

4. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตามหลักการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง

5. การประชุม "การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Biosecurity ในฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนาไมปลอดโรค ตาม มกษ.7432"

6. การเข้าตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ เพื่อส่งออกไปยังประเทศแคนาดา

 


ข่าวกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563 

1. การลงพื้นที่จับพิกัดจุดเก็บน้ำ เเละเก็บตัวอย่างน้ำกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

2. การดำเนินงานเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2563

3. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2563 ตามข้อกำหนดระบบบริหารงานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

4. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในตัวอย่างดินจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คชก. ระยะที่ 2

5. การออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานกรมประมง (GAP) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

6. รวบรวมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอจากตัวอย่างสัตว์น้ำป่วยของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง


ข่าวกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2563 

1. สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กุ้งดิบแช่แข็ง จากสถานประกอบการก่อนส่งออกประเทศออสเตรเลีย 

2. เก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกราม ในกิจกรรมกุ้งก้ามกรามในแหล่งเลี้ยงจังหวัดพัทลุง 

3. ดำเนินการรับตัวอย่างชิ้นส่วนอวัยวะวาฬโอมูระและลูกเต่าตนุจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เพื่อการตรวจวินิจฉัย

4. ลงพื้นที่จับพิกัดจุดเก็บน้ำ เเละเก็บตัวอย่างน้ำกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

5. ดำเนินงานเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวกิจกรรมเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

1. ออกพื้นที่ เก็บตัวอย่างลูกกุ้ง ภายใต้โครงการ lot by lot เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2. ลงพื้นที่สืบหาสาเหตุการเกิดโรค กรณีปลากะพงในกระชังป่วย บริเวณคลองนาทับ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2563

3. เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานกรมประมง (GAP) ณ ฟาร์ม NK GROUP เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

4. เข้าตรวจประเมินฟาร์มงานตรวจโรคกุ้งทะเลไปจีน ณ ฟาร์ม NK GROUP เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

5. เก็บตัวอย่างปลากะพงนำเข้าจากประเทศมาเลเชีย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  

6. สุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำส่งออกตามโครงการเฝ้าระวังโรคกุ้งกุลาดำส่งออกจีน เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563 

7. ลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บตัวอย่างลูกกุ้ง โครงการ lot by lot 5 ฟาร์ม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

8. ลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บตัวอย่างลูกกุ้ง โครงการ lot by lot เเละ โครงการโรงอนุบาล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

9. ลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บตัวอย่างลูกกุ้ โครงงการ lot by lot เเละ โครงการเพิ่มขีดความสามารถฯ (คชก.)เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

10. ลงพื้นที่ให้ความรู้เเนวทางปฏิบัติการอนุบาลลูกกุ้ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

11. ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ชนิดน้ำ เพื่อเเจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

12. คลิกนิกสุขภาพสัตว์น้ำ ผลิตเจลแอลกอกอฮอล์ 75% ล้างมือ 

13. เข้าตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำกุ้งขาว เพื่อการส่งออกไปยังประเทศแคนาดา 

14. ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์มอบให้หน่วยงานกรมประมง 5 หน่วยงาน

15. เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน 

16. เข้าตรวจพินิจวัตถุดิบสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำกุ้งขาว เพื่อส่งออกไปยังประเทศเเคนาดา 

17. ได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยจำนวน 120 ชิ้น จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดจังหวัดสงขลา

18. ดำเนินการเตรียมตัวอย่างส่งให้ห้องปฏิบัติการ PCR ในสังกัดกรมประมง จำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 

19. เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 4 โครงการ

20. การสำรวจข้อมูลและปริมาณความต้องการการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 (น้ำ) ของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

21. การตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานกรมประมง (GAP) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาประจำเดือนเมษายน

22. สรุปข้อมูลจำนวนและชนิดของตัวอย่างที่ส่งตรวจเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค PCR


 


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900