30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566..คลิก

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566 ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ห่วงโซ่การคุ้มครอง: ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน เพื่อเร่งผลักดันการเทียบเคียง (Benchmark) มาตรฐานระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยกับองค์กร Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) ที่มีเครือข่ายทั่วโลก

ทั้งนี้ทางมกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สําหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกําหนดตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลิตผลกุ้งทะเลที่มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลที่กล่าวอ้างนั้น มาจากระบบการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน จึงควรกำหนดมาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน มาตรฐานนี้ ประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน ผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทาน การแยกผลิตภัณฑ์ บุคลากร เอกสารและบันทึกข้อมูลสำหรับการตามสอบ การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง การเก็บรักษาบันทึกข้อมูล ที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามข้อกำหนดของ GSSI ซึ่งจะทำให้มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานกุ้งทะเลของไทยได้รับการยอมรับ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลกให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ และนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อรับรองและประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไป

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065” 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด... จำนวนผู้อ่าน 253  1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ( มกษ.) ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting 1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (... จำนวนผู้อ่าน 249 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพา... จำนวนผู้อ่าน 249 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015 Lead Auditor Training Course)” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระโห้ อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น ๑ กรมประมง ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร... จำนวนผู้อ่าน 223 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ... จำนวนผู้อ่าน 216 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ... จำนวนผู้อ่าน 147 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสิ... จำนวนผู้อ่าน 113 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC สำหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2566 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิต... จำนวนผู้อ่าน 108 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ครั้งที่ 2 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ค... จำนวนผู้อ่าน 107 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Paractices) ครั้งที่ 1/2566 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น... จำนวนผู้อ่าน 106


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

  รายละเอียด กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  thacert@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt  FAX 025798710  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6