19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065”

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065” วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 
เวลา 11.30 น. ณโรงแรมเบสท์เวสเทริน์ นาดาดอนเมือง แอร์พอร์ต


         นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินของกรมประมง จำนวน 40 คนเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลผลิตสัตว์น้ำของไทย มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล


      สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)ในด้านข้อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal audit ที่จําเป็นต่อการควบคุมและรักษาคุณภาพ ของระบบรับรองมาตรฐาน เพิ่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบควบคุมการผลิตสัตว์น้ําของประเทศไทยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  26 ต.ค. 65 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำของ...  298   19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด...  222  ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏ...  190  27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ...  177  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร...  172  25 พ.ย. 65 รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการจ...  136  30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ...  114  ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน กรมประมง 19 ต....  110  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณ...  106  28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี...  103


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

     กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      thacert@gmail.com   02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt   025798710   แฟนเพจ