28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Practices) ครั้งที่ 2/2565

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Practices) ครั้งที่ 2/2565 28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Practices) ครั้งที่ 2/2565..คลิก

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Practices) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับผู้แทนจากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือพิจารณาการดำเนินการที่จำเป็นจากการประชุม EWG-ASEAN GAqP ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 ที่สำคัญ อาทิ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการเทียบเคียงมาตรฐาน ASEAN GAqP for Food Fish (ฉบับทบทวน) กับมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำของประเทศสมาชิกอาเซียน, การขอความร่วมมือคณะ ASEAN FOOD Testing Laboratory Committee (AFTLC) ในการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้าง ตามมาตรฐานสากล, ร่างคำสั่งกรมประมง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Practices) และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065” 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด... จำนวนผู้อ่าน 253  1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ( มกษ.) ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting 1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (... จำนวนผู้อ่าน 249 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพา... จำนวนผู้อ่าน 249 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015 Lead Auditor Training Course)” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระโห้ อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น ๑ กรมประมง ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร... จำนวนผู้อ่าน 223 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ... จำนวนผู้อ่าน 216 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ... จำนวนผู้อ่าน 147 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสิ... จำนวนผู้อ่าน 113 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC สำหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2566 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิต... จำนวนผู้อ่าน 108 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ครั้งที่ 2 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ค... จำนวนผู้อ่าน 107 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Paractices) ครั้งที่ 1/2566 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น... จำนวนผู้อ่าน 106


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

  รายละเอียด กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  thacert@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt  FAX 025798710  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6