บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับเรา


บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าประมงตั้งแต่ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่จับสัตว์น้าและแหล่งแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบการผลิตตลอดสายการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

3 ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกำกับดูแลห้องปฏิบัติการของกรม

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบกระบวนการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

6. ให้การรับรองและกำกับดูแลระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าประมงตลอดสายการผลิต

7. เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าประมง การจัดทำข้อตกลงและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยสินค้าประมง

8. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะรวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบการผลิตสินค้าประมง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง

9. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการผลิตสินค้าประมงและมาตรฐานสินค้าประมง

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

1 ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป

2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนและงานงบประมาณของหน่วยงาน

3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมง

2. ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกระบวนการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้น

3. กำหนดและปรับปรุงโครงสร้าง และมาตรการเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้สอดรับกับระบบการสืบค้นที่เป็นสากล

4. บริหารจัดการระบบการสืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิต

5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง

6. จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเจรจาประสานงานกับประเทศคู่ค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมง

7. ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา และข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการสืบค้นข้อมูลสินค้าประมง

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบการรับรองการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานแหล่งผลิตสัตว์น้ำ และจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำ

3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านระบบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสัตว์น้ำ

4. รวบรวมฐานข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสินค้าประมง ทั้งในและต่างประเทศ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการกรมประมงให้เป็นไปตามระบบคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. ให้การรับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

4. ติดตาม และทวนสอบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสินค้าประมง ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต

6. จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเจรจาประสานงานกับประเทศคู่ค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสัตว์น้ำ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และกำหนดมาตรฐาน ระบบการรับรอง และกระบวนการรับรองด้านสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ำ ดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำการขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ำ ดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

3. ให้การรับรองระบบคุณภาพสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ำ ดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามมาตรฐานแห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. ติดตาม สืบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาสินค้าประมง ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเจรจา ประสานงานกับประเทศคู่ค้าและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ำ

6.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา และข้อคิดเห็น ประสานงานและเข้าร่วม ประชุมหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านระบบรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป

7.จัดทำฐานข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในการจับสัตว์น้ำดูแลรักษาสัตว์น้ำการแปรรูปสัตว์น้ำ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

8 ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ISO/IEC 17065” 19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด... จำนวนผู้อ่าน 253  1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ( มกษ.) ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting 1 มี.ค. 66 ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (... จำนวนผู้อ่าน 249 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 24 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพา... จำนวนผู้อ่าน 249 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015 Lead Auditor Training Course)” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระโห้ อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น ๑ กรมประมง ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร... จำนวนผู้อ่าน 223 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ... จำนวนผู้อ่าน 216 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4-1/2566 30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ... จำนวนผู้อ่าน 146 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสิ... จำนวนผู้อ่าน 113 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC สำหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2566 15 ก.พ. 66 โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินและคณะทำงานตัดสินการรับรองระบบการผลิต ผลิต... จำนวนผู้อ่าน 108 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ครั้งที่ 2 7 ต.ค. 65 ประชุมการบริหารจัดการภาพรวมมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ค... จำนวนผู้อ่าน 107 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (ASEAN Good Aquaculture Paractices) ครั้งที่ 1/2566 16 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น... จำนวนผู้อ่าน 106


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

  รายละเอียด กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  thacert@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt  FAX 025798710  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6