สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-11  |   ข่าววันที่: 2021-08-11 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

?? สามารถสแกน QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้ หรือ https://opdc.csn.cx/

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,054)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,276) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,014) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (867) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (805) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (802) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (784) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (773) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (749) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170