ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕..คลิก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ (Auditor) เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558 (การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค)ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีเจ้าหน้าทีเข้าร่วมอบรม/ฝึกปฏิบัติ/และร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา นางธนาภรณ์ ชูพงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) พร้อมฝึกอบรมภาคปฏิบัติการตรวจประเมินและเก็บตัวอย่าง ณ ฟาร์มเดอะเบสท์แฮ็ทเชอรี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเภทฟาร์มเพาะลูกกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) ของจังหวัดสตูล

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 113  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 87 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 83 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 68 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 65 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 62 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 62 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 61 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๕ ประจำเเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๕ ประจำเเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  จำนวนผู้อ่าน 61 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  จำนวนผู้อ่าน 59


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

  รายละเอียด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 462 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  email  Satun_mfdof@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 06 2056 1999
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6